กิจกรรม Summer 2561

กิจกรรม Show off day 2561

วันแห่งความสำเร็จ 2561

กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา  2560

กิจกรรมระดับชั้นประถม 1

กิจกรรมวันเปิดเรียนปีการศึกษา 2560

วันแห่งความสำเร็จ2/2559

กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์  วันเด็กแห่งชาติ  

ประเพณีลอยกระทง ปี 2559

กิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้

ฝึกการเดินทางไกลและทัศนศึกษา

English  Fest   September  8-9, 2016

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  วันที่ 10 สิงหาคม  2559

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา วัดป่าเขาพุวนาราม วันที่ 15 กรกฎาคม 2559

กิจกรรมประกวดสวดมนต์ 2559