มีการปรับปรุงภูมิทัศน์/ สถานที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกให้แก่ผู้ปกครอง

และเด็กนักเรียน