ระเบียบการรับสมัครเรียน
ระดับ Toddler/Baby เตรียมอนุบาล

นักเรียน ชาย - หญิง อายุแรกเกิดถึง 3 ขวบ

null


ระดับอนุบาล

นักเรียน ชาย-หญิง อายุ 3 ปี ถึง 6ปี

null

 

1. สำเนาใบสูติบัตรเด็ก 1 ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้านเด็ก, บิดา , มารดา ท่านละ 1 ฉบับ

3. สำเนาสมุดประจำตัวเด็ก ( หน้าฉีดวัคซีน ) 1 ฉบับ

4. สำเนาประจำตัวประชาชนบิดา , มารดา ท่านละ 1 ฉบับ

5. รูปถ่ายเด็กขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป

6. รูปถ่ายบิดา , มารดา หรือผู้ปกครองขนาด 1 นิ้ว 2 รูป

สมัครเรียนกับเรา

สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ทุกวัน จันทร์-ศุกร์

เวลาทำการ 07:30 – 17:00 น. วันเสาร์ 8:30 - 16:00 น. 

โทร  038-381506  โทรสาร  038-383211

E-mail : pakdeepanchon@gmail.com

หรือรับข้อมูลเพิ่มเติม โดยกรอกข้อมูลติดต่อกลับ เช่น อีเมล,ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์, คำถามเพิ่มเติม ฯลฯ ที่แบบฟอร์มด้านล่าง