ระเบียบการรับสมัครเรียนระดับ Toddler/Baby เตรียมอนุบาล

นักเรียน ชาย - หญิง อายุแรกเกิดถึง 3 ขวบ

( Extra  English  Program )

null
ระดับอนุบาล

นักเรียน ชาย-หญิง อายุ 3 ปี ถึง 6ปี

                                      ( English  as a Second  Language  )

null

 
 

1. สำเนาสูติบัตรเด็ก                                      จำนวน    1       ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน                    จำนวน    1      ฉบับ

3. สำเนาบัตรประชาชนบิดา - มารดา       จำนวน    1      ฉบับ

4. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา - มารดา          จำนวน    1      ฉบับ

5. รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว                    จำนวน    6      รูป

6. รูปถ่ายผู้ปกครองขนาด 1 นิ้ว                 ท่านละ    2      รูป

7. สำเนาสมุดบันทึกการฉีดวัคซีน           จำนวน    1    ชุด  (เฉพาะหน้าวัคซีน)

8. ใบแสดงผลการเรียน                            จำนวน   1     ฉบับ 

    (สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล - ประถมศึกษา )

สมัครเรียนกับเรา

สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ทุกวัน จันทร์-ศุกร์

เวลาทำการ 07:30 – 17:00 น. วันเสาร์ 8:30 - 16:00 น. 

โทร  038-381506  โทรสาร  038-383211

E-mail : pakdeepanchon@gmail.com

รับข้อมูลเพิ่มเติม โดยกรอกข้อมูลติดต่อกลับ เช่น ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์, คำถามเพิ่มเติม ฯลฯ ที่แบบฟอร์มด้านล่าง