โปรแกรมพัฒนาอัจฉริยภาพ (พัฒนาศักยภาพ 4 ด้าน)

เปิดรับสมัครเด็กตั้งแต่ 2 - 6 ขวบ

แนวการเรียนการสอน

เน้นการเรียนรู้เฉพาะบุคคล เพิ่มใยสมอง   ซึ่งเป็นการเรียนอย่างมีความสุขเพื่อพัฒนาคุณค่าแห่งชีวิต โดยใช้แนวการสอนในแบบบูรณาการ (มอนเตอสเซอรี่   (montersory)   นีโอฮิวแมนนิสต์ (neo-humanist)และหลักสูตรเฉพาะของโรงเรียน 6 กิจกรรม 15 การเรียนรู้ ซึ่งใช้สอนในระดับเด็กก่อนวัยเรียน)

กิจกรรมทัศนศึกษาระดับอนุบาล 1 - 3 , 2-3 ครั้ง : ภาคเรียน

กิจกรรมเสริมพิเศษอื่น ๆ ให้ผู้ปกครองได้ร่วมกับเด็กเพื่อเลือกเรียนเสริมได้ ซึ่งเป็นการวางหลักสูตรของโรงเรียนที่ต้องการพัฒนาครบในด้าน ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา คือ ว่ายน้ำ ยิมนาสติก เทควันโด มวยไทย ฟุตซอล (Futsal) โยคะประยุกต์สำหรับเด็ก Radiant Child Yoga Program) Physical activities, Little tree, Rhythmic activities และคอมพิวเตอร์ การเตรียมสภาพเด็กให้มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ ตื่นตัวต่อการแสวงหาความรู้ ถือเป็นหน้าที่ที่สำคัญของผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องของทุกคน เราตระหนักถึงภารกิจอันยิ่งใหญ่นี้ จึงต้องทำหน้าที่อย่างดีที่สุดสำหรับเด็กที่มีคุณลักษณะพิเศษเฉพาะแตกต่าง กันในแต่ละบุคคล

 

 ช่วงแรก ทำกิจกรรมกลุ่ม กระตุ้นสมองและร่างกายของเด็ก ให้มีการตื่นตัวต่อการเรียนรู้ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่เด็กด้วยกิจกรรม มีการฝึกสมาธิฝึกโยคะและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

 ช่วงที่สองฝึกเด็กเป็นรายบุคคล เพื่อเตรียมทักษะความพร้อมที่จำเป็นสำหรับกาเรียนรู้ต่อไปในอนาคต รวมทั้งฝึกความรับผิดชอบ รับประทานอาหารว่าง หรืออาหารเสริม

 ช่วงที่สาม ออกกำลังกาย ฝึกความมีระเบียบ อดทน เรียนรู้กับธรรมชาติ รับประทานอาหารกลางวัน / พักผ่อน

 ช่วงที่สี่ ทบทวนทำกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดให้


กิจกรรมเสริมพิเศษ (เวลาปิดภาคเรียน) โรงเรียนมีคอร์สพิเศษเสริมทักษะด้านต่าง ๆ แก่นักเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพ

การเรียนรู้ให้ครบทุกด้าน
หมายเหตุ โรงเรียนจะทำการแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อมิการจัดคอร์สพิเศษ


การรับ – ส่งนักเรียน มีรถตู้ปรับอากาศ พร้อมครูผู้รับผิดชอบประจำรถ
- ครูผู้ดูแลเด็กส่งเด็กถึงมือผู้ปกครอง และต้องมีการเซ็นชื่อรับเด็กทุกครั้ง
- พนักงานขับรถเป็นผู้ที่เชื่อถือได้ มีความชำนาญในการขับรถและมีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย

สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ทุกวัน จันทร์-ศุกร์   

เวลาทำการ  07:30 – 17:00 น.   วันเสาร์  8:30 - 16:00 น. 

โทร   038-381506    โทรสาร  038-383211 

E-mail : pakdeepanchon@gmail.com  

รับข้อมูลเพิ่มเติม โดยกรอกข้อมูลติดต่อกลับ เช่น ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์, คำถามเพิ่มเติม ฯลฯ ที่แบบฟอร์มด้านล่าง