โปรแกรม EEP (Extra English Program)

เสริมภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติทุกวัน 

วันละ 30 นาที

เปิดรับสมัครเด็กตั้งแต่ 2 - 6 ขวบ

แนวการเรียนการสอน

เน้นการเรียนรู้เฉพาะบุคคล เพิ่มใยสมอง ซึ่งเป็นการเรียนอย่างมีความสุขเพื่อพัฒนาคุณค่าแห่งชีวิต โดยใช้แนวการสอนในแบบบูรณาการ (มอนเตอสเซอรี่ (montersory) นีโอฮิวแมนนิสต์ (neo-humanist)  และหลักสูตรเฉพาะของโรงเรียน 6 กิจกรรม 15 การเรียนรู้ ซึ่งใช้สอนในระดับเด็กก่อนวัยเรียน)

กิจกรรมทัศนศึกษาระดับอนุบาล 1 - 3 ,2-3 ครั้ง : ภาคเรียน

            กิจกรรมเสริมพิเศษอื่น ๆ ให้ผู้ปกครองได้ร่วมกับเด็กเพื่อเลือกเรียนเสริมได้ ซึ่งเป็นการวางหลักสูตรของโรงเรียนที่ต้องการพัฒนาครบในด้าน ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา คือ ว่ายน้ำ ยิมนาสติก เทควันโด มวยไทย ฟุตซอล (Futsal) โยคะประยุกต์สำหรับเด็ก Radiant Child Yoga Program) Physical activities, Little tree, Rhythmic activities และคอมพิวเตอร์ การเตรียมสภาพเด็กให้มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ ตื่นตัวต่อการแสวงหาความรู้ ถือเป็นหน้าที่ที่สำคัญของผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องของทุกคน เราตระหนักถึงภารกิจอันยิ่งใหญ่นี้ จึงต้องทำหน้าที่อย่างดีที่สุดสำหรับเด็กที่มีคุณลักษณะพิเศษเฉพาะแตกต่าง กันในแต่ละบุคคล

 ช่วงแรก ทำกิจกรรมกลุ่ม กระตุ้นสมองและร่างกายของเด็ก ให้มีการตื่นตัวต่อการเรียนรู้ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่เด็กด้วยกิจกรรม มีการฝึกสมาธิฝึกโยคะและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

 ช่วงที่สองฝึกเด็กเป็นรายบุคคล เพื่อเตรียมทักษะความพร้อมที่จำเป็นสำหรับกาเรียนรู้ต่อไปในอนาคต รวมทั้งฝึกความรับผิดชอบ รับประทานอาหารว่าง หรืออาหารเสริม

 ช่วงที่สาม ออกกำลังกาย ฝึกความมีระเบียบ อดทน เรียนรู้กับธรรมชาติ รับประทานอาหารกลางวัน / พักผ่อน

 ช่วงที่สี่ ทบทวนทำกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดให้

กิจกรรมเสริมพิเศษ (เวลาปิดภาคเรียน)   โรงเรียนมีคอร์สพิเศษเสริมทักษะด้านต่าง ๆ แก่นักเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ให้ครบทุกด้าน
หมายเหตุ   โรงเรียนจะทำการแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อมิการจัดคอร์สพิเศษ


การรับ – ส่งนักเรียน  มีรถตู้ปรับอากาศ พร้อมครูผู้รับผิดชอบประจำรถ
- ครูผู้ดูแลเด็กส่งเด็กถึงมือผู้ปกครอง และต้องมีการเซ็นชื่อรับเด็กทุกครั้ง
- พนักงานขับรถเป็นผู้ที่เชื่อถือได้ มีความชำนาญในการขับรถและมีใบอนุญาตถูกต้อง
ตามกฎหมาย

สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ทุกวัน จันทร์-ศุกร์

เวลาทำการ 07:30 – 17:00 น. วันเสาร์ 8:30 - 16:00 น.

โทร 038-381506 โทรสาร 038-383211

E-mail : pakdeepanchon@gmail.com

หรือรับข้อมูลเพิ่มเติม โดยกรอกข้อมูลติดต่อกลับ เช่น อีเมล,ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์, คำถามเพิ่มเติม ฯลฯ ที่แบบฟอร์มด้านล่าง