เนื่องจากเด็กปฐมวัยเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวด้วยการใช้สายตาในการมองและการ สังเกต การสัมผัสสิ่งต่างๆเพื่อให้รู้ว่านุ่มหรือแข็ง ขรุขระหรือเรียบ ด้วยการใช้มือและอวัยวะทางกายในการสัมผัสจับต้องการรับรู้กลิ่นต่างๆว่า หอมหรือเหม็นด้วยการใช้จมูกในการดมกลิ่น การฟังเสียงต่างๆว่าไพเราะน่าฟังหรือเสียงดังรบกวนด้วยการใช้ประสาทสัมผัส ทางหู และการรับ รู้เกี่ยวกับรสชาติอาหารต่างๆว่า หวาน เปรี้ยว เค็ม ขม หรือเฝื่อนด้วยการใช้ลิ้นชิมรส การเรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้าเป็นการสำรวจสิ่งต่างๆเพื่อเป็นพื้นฐาน ในการพัฒนาทักษะทางด้านสติปัญญา เช่น ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ทักษะพื้น ฐานทางวิทยาศาสตร์ ทักษะทางภาษา เป็นต้น

           การเรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า (Learning with the Five Senses) หมายถึง การจัดกิจกรรมประจำวันทั้ง 6 ตามตารางการจัดกิจกรรมประจำวันระดับปฐมวัย

 

1.  เรียนด้วยการใช้ประสาทสัมผัสทางตาในการมองและ

     การสังเกต

2.  เรียนรู้ด้วยการใช้ประสาทสัมผัสทางหูในการได้ยิน

     หรือฟังเสียงต่างๆ

3.  เรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัสทางร่างกายในการสัมผัส 

     หยิบจับสิ่งต่างๆ

4.  เรียนรู้รสชาติสิ่งต่างๆด้วยการใช้ประสาทสัมผัสทางลิ้น

     ในการชิมรส

5.  และเรียนรู้กลิ่นต่างๆจากการใช้ประสาทสัมผัสทางจมูก

    ในการดมกลิ่น

 

สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ทุกวัน จันทร์-ศุกร์

เวลาทำการ 07:30 – 17:00 น.   วันเสาร์   8:30 - 16:00 น.

โทร    038-381506    โทรสาร    038-383211

E-mail : pakdeepanchon@gmail.com

รับข้อมูลเพิ่มเติม โดยกรอกข้อมูลติดต่อกลับ เช่น ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์, คำถามเพิ่มเติม ฯลฯ ที่แบบฟอร์มด้านล่าง