prev next

การศึกษาในยุค  Thailand 4.0 เป็นการเรียนรู้ให้กับเด็กไทย  อย่างเป็นรูปธรรมในหลายด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษการส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์การปรับหลักสูตรการเรียนการสอนการพัฒนาปรับปรุงตำราเรียนให้มีมาตรฐาน 5 ดาว