ประถมศึกษา ( English Class )

 

เรียนรู้ผ่านกิจกรรมโดยยึดหลักการพัฒนา  Brain  Based  Learning  ด้วยระบบ Steam  ศึกษา  (ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก

ในการดำเนินกิจกรรม) 

เสริมด้วยการเขียน Codingprev next
 

การศึกษาในยุค  Thailand 4.0 เป็นการเรียนรู้ให้กับเด็กไทย  อย่างเป็นรูปธรรมในหลายด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษการส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์การปรับหลักสูตรการเรียนการสอนการพัฒนาปรับปรุงตำราเรียนให้มีมาตรฐาน 5 ดาว